ไหว้พระ 9 วัด เกาะเกร็ด

โปรแกรมทัวร์ ไหว้พระ 9 วัดเกาะเกร็ด

08.00 น.

ออกเดินทางจากท่าเรือท่าช้าง หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางสู่เกาะเกร็ด
09.00 น.  เข้าร่วมพิธีรับศีล และถวายสังฆทานที่วัดเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ โดยถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 พร้อมทั้งฟังคำบรรยายต่างๆ
  จากมัคคุเทศก์ ตลอดการเดินทางเข้าชมภายในวัด
10.00 น. เข้าสักการะพระพุทธรูปปางนาคปรกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ วัดแดงธรรมชาติ
11.00 น. เข้าสู่วัดเชิงเลนร่วมทำบุญ ถวายพระภิกษุ พร้อมสักการะพระประธานเก่าแก่อายุหลายร้อยปีที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และสักการะหลวงปู่
                       ฤาษีนาคราชที่อยู่ ณ รอยต่อแม่นำเจ้าพระยากับแม่น้ำลัดเกร็ด พร้อมฟังคำบรรยายถึงความเป็นมาของพระปางอุ้มบาตรที่มีความสำคัญมากของลำนำแห่งนี้
12.00 น. เข้าสักการะพระในอุโบสถ ณ วัดเชิงท่า ที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอยุธยา
12.30 น. ล่องเรือเข้าสู่เกาะเกร็ด แวะพักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย และเดินเลือกซื้อสินค้าของฝาก หรือของที่ระลึกหลากหลายชนิด
13.30 น.  เข้ากราบพระประธานของวัดเสาธงทองที่อยู่ภายในเกาะเกร็ด และขอพรจากกุมารที่มีชื่อเสียงโด่งดังภายในวัดแห่งนี้ ซึ่งมีชื่อเสียงถึงขนาดที่ได้รับความสนใจจนออกรายการโทรทัศน์มากมายหลายช่อง
14.25 น. เดินทางเข้าสู่วัดไผ่ล้อม เพื่อร่วมทำบุญที่วัดแห่งนี้ โดยความสำคัญ คือ วัดนี้เป็นวัดมอญ
14.45 น.  เข้าสู่วัดปรมัยยิกาวาส ที่มีเจดีย์เอียงเป็นสัญลักษณ์ของเกาะเกร็ด เดิมชื่อ "วัดปากอ่าว" ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ 
  ทรงโปรดให้บูรณปฎิสังขรณ์ใหม่
15.30 น.   เข้าสู่โบสถ์ของวัดบางจาก เพื่อสักการะพระประธานภายในวัด และทำพิธีลอดโบสถ์
16.00 น. เข้าสักการะพระประธานในพระวิหาร ณ วัดไทรมาใต้ ที่ในอดีตเคยเป็นที่พักของทัพม้าที่เกรียงไกรที่สุดมาเนิ่นนาน
17.15 น.

เดินทางกลับสู่ท่าเรือท่าช้างโดยสวัสดิภาพ

   

 * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อาจเกิดจากการประกอบพิธีทางศาสนา หรืออื่นๆ ในวัดใน

ขณะนั้น แต่จะดำเนินการให้ครบ 9 วัด โดยมีมัคคุเทศก์คอยนำทำพิธีต่างๆ ทั้งรับศีลและถวายสังฆทาน

 

 

 

Visitors: 1,008,368