ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพฯ

 

โปรแกรมทัวร์ โปรแกรมไหว้พระ 9 วัดกรุงเทพ
08.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือท่าช้าง หรือจุดนัดพบ เพื่อล่องเรือสู่คลองบางกอกน้อย
09.00 น. เข้าร่วมพิธีรับศีล และถวายสังฆทานที่วัดทอง ซึ่งเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน รวมทั้งฟังบรรยายเหตุผลสำคัญที่
   ต้องสร้างพระบรมรูปพระเจ้าตากสินมหาราชจากมัคคุเทศก์
09.50 น เข้าสักการะหลวงพ่อโบสถ์น้อย ณ วัดอัมรินทรารามวรวิหาร ที่มีชื่อเสียง และมีความศักดิ์สิทธิ์มาเป็นระยะเวลายาวนานของชาวฝั่งธนบุรี
10.30 น. เข้าสู่พระโบสถ์ของวัดราชาธิวาสราชวรวิหารที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และถือเป็นจุดกำเนิดธรรมยุติกายครั้งแรก จากนั้นเข้าสักการะ
  พระประธานในพระอุโบสถ พร้อมพรมน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกเก็บไว้ที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นน้ำมนต์บรมราชาภิเษกของรัชกาลที่ 1 ในการขึ้นครองราชย์ และถูกนำมาเก็บไว้ที่วัดแห่งนี้โดยรัชกาลที่ 4
11.00 น.  เข้าสู่วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งและรับฟังคำบรรยาย
                       เหตุผลสำคัญที่ต้องหันหน้าองค์พระพุทธรูปไปทางวังหลวง จากนั้นทำพิธีถวายผ้าไครแด่พระประธานของวัด และขอพรจากองค์เทวราชที่อยู่ภายในวัด
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ท่าเรือท่าช้าง
13.00 น. เข้าสู่พระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และเข้าสักการะพระประธานที่สำคัญ พร้อมฟังคำบรรยายถึงความเป็นมา และ
                สถานที่สำคัญต่างๆ ภายในวัดระฆังฯ
13.45 น.  เข้าสู่วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร จากนั้นเข้าสักการะพระประธานภายในโบสถ์ และทำพิธีสะเดาะเคราะห์ โดยการ
  ลอดพระแท่นทรงกรรมฐานที่มีมายาวนาน ซึ่งทางวัดได้เก็บรักษาไว้ที่วัดแห่งนี้
15.30 น.  เข้าสู่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เพื่อเข้าสักการะหลวงพ่อโต หรือที่ชาวจีนนิยมเรียกว่า "ซำปอกง"เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดของ
  กรุงเทพในสมัยนั้น ซึ่งเป็นปางมารวิชัย และเข้าสักการะพระประธานใน พระอุโบสถหนึ่งเดียวของประเทศที่ไม่เหมือนใคร
16.00 น.  เดินทางเข้าสักการะพระประธานในพระอุโบสถวัดยานนาวา ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน
16.40 น. สักการะพระนอนองค์ใหญ่ที่มีความงดงาม ณ วัดจรรยาวาส ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งปะพรมน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ของวัด
17.30 น.  เดินทางกลับสู่ท่าเรือท่าช้างโดยสวัสดิภาพ

 

 

 ** รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา 50 ท่าน ขึ้นไป **

 

* โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อาจเกิดจากการประกอบพิธีทางศาสนา หรืออื่นๆ ในวัดใน

ขณะนั้น แต่จะดำเนินการให้ครบ 9 วัด โดยมีมัคคุเทศก์คอยนำทำพิธีต่างๆ ทั้งรับศีลและถวายสังฆทาน

Visitors: 996,611